Quản lý server riêng

Quản lý server của khách hàng theo các tiêu chuẩn bảo mật cao với chi phí thấp.

  1. Cài đặt hệ điều hành.
  2. Cài đặt và cấu hình các phần mềm.
  3. Cài đặt và Cấu hình các dịch vụ cần thiết trên server.
  4. Cài đặt và cấu hình sao lưu dữ liệu.
  5. Cài đặt và cấu hình hệ thống quản lý lỗi trên server gởi email đến quản trị server.
  6. Cấu hình bảo mật server.
  7. Cập nhật các bảng vá lỗi phần mềm, hệ điều hành.
  8. Phục hồi khi có sự cố.
  9. Theo dõi và duy trì hoạt động của server.